Celem Stowarzyszenia jest

 • działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,
 • promocja kultury i sztuki oraz dorobku kulturalnego w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów
 • aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców kultury i sztuki,
 • aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju i popularyzacji kultury i sztuki,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i dorobku kulturalnego,
 • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych spotkań dla każdej grupy wiekowej (np. koncerty, wystawy, wieczorki poetyckie, występy kabaretowe)
 • organizowanie prelekcji, imprez artystycznych, warsztatów,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, mediami, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów,
 • działalność informacyjną, szkoleniową, publicystyczną, wydawniczą i sceniczną,
 • współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zadaniach oraz wszystkimi, którzy są zainteresowani popularyzacją szeroko rozumianej kultury,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

 Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.