Statut Stowarzyszenia Kulturalnego Dom dla Kultury

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Dom dla Kultury.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Wieliczce ul…………..

2. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i innymi instytucjami.

2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

2. Stowarzyszenie może używać odznak , pieczęci, logo, a członkowie Stowarzyszenia odznak członkowskich, których wzór ustala Zarząd , z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§5

1. Celem Stowarzyszenia jest::

a) działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,

b) promocja kultury i sztuki oraz dorobku kulturalnego w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów,

c) aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców kultury i sztuki,

d) aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju i popularyzacji kultury i sztuki,

e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i dorobku kulturalnego,

f) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

§6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych spotkań dla każdej grupy wiekowej (np. koncerty, wystawy, wieczorki poetyckie, występy kabaretowe)

b) organizowanie prelekcji, imprez artystycznych, warsztatów,

c) współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, mediami, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

d) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów,

e) działalność informacyjną, szkoleniową, publicystyczną, wydawniczą i sceniczną,

f) współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zadaniach oraz wszystkimi, którzy są zainteresowani popularyzacją szeroko rozumianej kultury,

g) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

2. Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub l rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia

§10

1. Członek zwyczajny ma prawo do :

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

d) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający posiada prawa określone w §10 ust.1 pkt. b, d.

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z przyjętych zobowiązań, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający trzy miesiące,

d) stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwal władz Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c i d orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

§13

1. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie w tym samym dniu obrad bez względu na liczbę obecnych członków,

3. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje corocznie Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając członków o jego terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.

7. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych członków na okres jednego roku.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd

b) Komisja Rewizyjna

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie statutu i jego zmian,

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu,

8) podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§16

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa , Wiceprezesa i Skarbnika.

3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes

§17

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia,

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków,

12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

Komisja Rewizyjna

§18

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym Przewodniczącego i jego zastępcy wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określne w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( tj. Dz. U. z 2013r poz. 254)

§19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 

Majątek i Fundusze

§20

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacji oraz ze sponsoringu,

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca grudnia każdego roku.

5. Decyzje w sprawie nabywania zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§21

1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności , wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§22

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach.